UPDH

Poštovani klijenti,

Udruga privatnih detektiva Hrvatske (UPDH) obaviještava pravne i fizičke osobe koje koriste ili će koristiti usluge privatnih detektiva da se u posljednje vrijeme na tržištu detektivskih usluga pojavljuju razne zaštitarske i druge tvrtke koje nude usluge privatnih detektiva a da za to nemaju potrebna odobrenja.

Naime, temeljem Zakona o privatnim detektivima NN 24/09 čl. 2 stavak 2. i 3. detektivsku djelatnost mogu obavljati samo pravne i fizičke osobe koje imaju odobrenje od MUP-a RH.

Shodno navedenom licencirani privatni detektiv po završetku posla, predat će vam pisano izvješće, koje ima težinu dokaza te se može koristiti u sudskom postupku. U suprotnom, dakle, ukoliko posao privatnog detektiva obavljaju osobe koje za to nemaju ovlasti, prikupljeni podaci nemaju težinu dokaza te se ne mogu koristiti u bilo koje svrhe, a osobe koje prikupljaju takve podatke čine prekršaj iz čl. 35. st. 1. Zakona o privatnim detektivima.

Dakle, ukoliko želite biti sigurni da zaista angažirate i plaćate licenciranog privatnog detektiva predlažemo vam da prije sklapanja ugovora zamolite privatnog detektiva da vam pokaže detektivsku iskaznicu (u nastavku pogledajte izgled detektivske iskaznice).

Popis licenciranih privatnih detektiva koji su članovi Udruge privatnih detektiva Hrvatske (UPDH), a samim tim i potpisnici etičkog kodeksa UPDH možete vidjeti ovdje.

S poštovanjem,

Predsjednik UPDH

Privatni detektiv

Siniša Patačko, dipl.kriminalist

Detektivska iskaznica
UDRUGA PRIVATNIH DETEKTIVA HRVATSKE
10000 Zagreb, Biankinijeva 17, MB 2326825
www.updh.hr e-mail: info@updh.hr

UDRUGA PRIVATNIH DETEKTIVA HRVATSKE je strukovna i interesna organizacija privatnih detektiva, djeluje u skladu sa zakonima i drugim pravnim propisima koji uređuju detektivsku djelatnost, svojim Statutom i drugim propisima koji su usmjereni ka razvoju i promidžbi detektivske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Detektivskom djelatnošću smatra se prikupljanje i obrada podataka i dokazala, prema odredbi Zakona o privatnim detektivima (’‘Narodne novine’’ broj 24/09).

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske