UDRUGA PRIVATNIH DETEKTIVA HRVATSKE je neprofitna udruga čiji su članovi privatni detektivi koji imaju ovlast za obavljanje detektivskih poslova i odobrenje za početak rada, odnosno vlasnici -odgovorne osobe u pravnoj osobi čija je osnovna djelatnost detektivska djelatnost.

Udruga je osnovana s ciljem promicanja detektivske djelatnosti na području Republike Hrvatske i u regiji te s ciljem zaštite i promicanja interesa svojih članova.

Djelatnosti udruge su:

  • praćenje zakonodavstva koje je u vezi s ciljevima djelovanja udruge te davanje prijedloga sa svrhom promicanja detektivske djelatnosti,
  • suradnja sa svim osobama koje su dobile ovlast za obavljanje detektivske djelatnosti, kao i s pravnim osobama registriranima za obavljanje detektivskih djelatnosti na području Republike Hrvatske,
  • suradnja sa svim državnim tijelima koja se bave suzbijanjem rada na crno u području obavljanja detektivskih poslova, kao i detektiranjem i sankcijom osoba koje pružaju detektivske usluge bez potrebnih odobrenja MUP-a,
  • suradnja s inozemnim udrugama privatnih detektiva i udrugama srodnih djelatnosti.